DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 80 €

info@herbahouse.sk

0948 09 47 45 (Po-Pi, 9-16 hod.)

Blog Zdravé recepty


Obchodné a reklamačné podmienky


1. Vymedzenie pojmov
1. predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Herbahouse.sk

 

Firemné údaje:
Názov: Herba House s.r.o.
IČO: 51012456
DIČ: SK2120566668
Sídlo: Sídlisko Platan 2308/1, 93101 Šamorín


2. kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
3. tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Herbahouse.sk
4. objednávka - kupná zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
5. naša adresa – Platan 1, 93101 Šamorín, Slovakia

 

2. Objednávka
1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednávaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu Herbahouse.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kupnej zmluvy.

2. Po prijatí objednávky je objednávka spracovaná a potvrdená e-mailom zadaným kupujúcim, pričom potvrdenie o prijatí objednávky neznamená ani potvrdenie o dostupnosti tovaru ani to, že bola odoslaná.

3. Tovar bude kupujúcemu odoslané podľa dostupnosti produktov a provozních možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle tovar ktorý je na sklade bude dodaný do 1-5 pracovných dní. V prípade, že tovar, ktorý je momentálne v externom sklade, môže jeho dodanie trvať do 7 pracovných dní.

4. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom.

5. Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná.

 

3. Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: info@herbahouse.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 1. tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kupnú cenu, alebo ho časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kupnú cenu alebo ho časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

2. Predávajúci si vyhrazuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uvádza na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho velkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kupnú cenu, alebo ho časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kupnú cenu alebo ho časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
3. V prípade, že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky ztráca všetky zľavy z danej objednávky.

 

4. Odstúpenie od kupnej zmluvy
1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kupnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@herbahouse.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kopiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí
- tovar zašle kupujúci doporučene a pojistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na našu adresu

2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kupnú cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kupnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kupnú cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnote jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru ao hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kupnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v IV.1.) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kupnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kupnú cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

5. Dodacie podmienky
1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a provozních možností predávajúceho.
2. Zásilka s tovarom neobsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru). Neposielame daňové doklady v papierovej podobe, šetríme životné prostredie a snažíme znížiť horu papiera, preto komunikujeme elektronicky. Faktúru dostanete vo formáte PDF.

 

6. Poplatky za prepravu a balné
1. Zpôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti

- Zpôsob platby
1. Tovar môžete platiť osobne, na dobierku, prevodom na základe predfaktúry
2. Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásilku iba ak nie je nijako poškodený vnější obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych čísloch alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!
3. Pri nákupe nad 100 EUR môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50 % z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.
4. Pri objednávaní do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásilky a štátu, do ktorého zásielku odosiela. Pri zásielke do zahraničí je platbu nutné zrealizovať predom, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

7. Záruka, reklamácia a servis
1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kupnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodavatel alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.
5. Právo na záruku zaniká v prípade, že k poruche došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
6. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť cez Packeta/Záselkovňa, podľa pokynov od nás.
7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v opodstatnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v opodstatnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nové tovar. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:
- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
- V prípade, že má veci súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
- Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kupnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo ho opodstatnené zamítnutie.

9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru ani za vady vzniknuté pri doprave napr. prírodnými živlami alebo vyšším výkonom. V letných mesiacoch zasielame tovar ako čokoláda a iné produkty z čokolády, rastlinné pudingy, šlehačky, kokosové tuky a paštéty ľan na zodpovednosť kupujúceho.

 

Postup pri reklamácii:

1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne.

2. obratom Vám poskytneme informácie o spôsobe bezplatného vrátenia tovaru spoločnosťou Packeta/Zásielkovňa.

3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a doklad o zakúpení reklamovaného tovaru v našom obchode /faktúra/.

 

!Upozornenie!: vrátený tovar nesmie byť použitý, poškozený alebo inak znehodnotený. Zásilky na dobierku neakceptujeme. Pokiaľ bude tovar poškodený či použitý, môže vám hoci vrátenie peňazí zamietnuté. Pokiaľ bolo už tovar rozbalený a požívaný, nemožno ho na základe hygienických dôvodov vrátiť. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar, prípadne môže vám hoci vrátenie peňazí zamietnuté.

 

 

8. Postup reklamácie:
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledovný postup:
1. Pošlite e-mail na našu adresu info@herbahouse.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt (prípadne uveďte Vaše prihlasovacie meno) na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.
2. Do 24 hodín (v pracovnom dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kopiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

 

9. Zmluvná pokuta
Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške do 10 € na základe:
1. Pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.
2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru, s 5 dňovou splatnosťou na 10 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, predávajúci posunie svoju pohľadávku tretej strane ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku www.e-dlznici.sk
5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, predávajúci sa zaručí aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky www.e-dlznici.sk v čo najkratšom čase odstránený.
6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 10 € v prípade, že si dobierkovú zásilku nepreberie.

 


10. Záverečné ustanovenia
1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. čísloch alebo e-mailom.

 

11. Pri súhlase s používaním cookies používame tiež osobné údaje zákazníkov po odoslaní objednávky ako je email a telefónné číslo.

 

12. Zdravotné a výživové tvrdenia
Podľa nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, nesmú byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotnícke tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotníckych tvrdeniach uvedené na webstránke Herbahouse.sk predávajúceho sú len súborom informácií volne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liekoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiaduce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy predom konzultovať so svojím lekárom!

Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke Herbahouse.sk nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. Kupujúci má sám zodpovednosť za svoje zdravie. Pri neznalosti rastlin, ich zbierania a spracovania, odporúčame kupujúcemu bylinky kúpiť radšej v našom e-shope.

Všetky informácie na webstránke Herbahouse.sk majú informačný charakter av žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Predávajúci odporúča preto všetky zdravotní problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a kojace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK